More

 

 

More

 

 

More

 

 

More

 

 

More

12.00 / New Stage
17.00 / Chamber Scene / KONCERT PROJEKTU INICJATYW AKTORSKICH
19.00 / Large Stage

Z okazji Dnia Kobiet na facebook'owym profilu Teatru można wziąć udział w konkursie „Muzyka jest Kobietą”. Do wygrania 3 zaproszenia na spektakl „Zapomniany Brat. Historia Bronisława Piłsudskiego” dla dwóch osób oraz 3 podwójne zaproszenia na musical „Wiedźmin”.

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy do odpowiedniego posta na facebook'owym profilu Teatru: https://bit.ly/3q5tEqH

Poniżej regulamin konkursu:

 

REGULAMIN KONKURSU „MUZYKA JEST KOBIETĄ”

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni (zwanym dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 

 • 2. UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 5. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 6. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
 7. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 8. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

 

 • 3. NAGRODA
 1. W Konkursie przewidziano SZEŚĆ NAGRÓD – dla sześciu osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
 2. Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w Konkursie są 3 podwójne zaproszenia na spektakl „Zapomniany Brat. Historia Bronisława Piłsudskiego”, grany we wtorek, 8-go marca 2022 roku o godz. 19:00 oraz 3 podwójne zaproszenia na musical „Wiedźmin”, grany w czwartek o godz. 19:00. Bilety na konkretny tytuł będą przydzielane zwycięzcom losowo.
 3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

 • 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs jest dostępny w formie posta konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora.
 2. Konkurs trwa od dnia 7-go marca 2022 roku godz. 12:00 do 7-go marca 2022 roku godz. 20:00.

 

 • 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
 2. zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) interesującej, oryginalnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w poście konkursowym.

 

 • 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem posta konkursowego oraz w komentarzu przy podanej przez siebie odpowiedzi.

 

 • 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,

w szczególności uczestników, którzy:

 1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie

z zasadami Facebooka;

 1. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 2. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

 • 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7-go marca 2022 roku i obowiązuje do chwili rozstrzygnięcia Konkursu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora.