Szanowni Państwo, z okazji zbliżającego się Jubileuszu 60-lecia Teatru Muzycznego w Gdyni, ogłaszamy konkurs na projekt jubileuszowego logo. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przesłania swoich prac, bo nagroda jest wyjątkowa.

 

Regulamin konkursu na projekt logo Roku Jubileuszowego Teatru Muzycznego w Gdyni

I.  Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, ul. Plac Grunwaldzki 1, 81-372 (www.muzyczny.org)

2. Celem Konkursu jest wyłonienie projektu znaku graficznego – logo roku jubileuszowego Teatru Muzycznego w Gdyni spośród nadesłanych prac, odpowiadającego kryteriom oceny wymienionym w dalszej części regulaminu. Nowa, tymczasowa identyfikacja wizualna zostanie wprowadzona z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia Teatru, obchodzonego w 2018 roku.

3. Projekt logo wyłoniony w wyniku Konkursu będzie wykorzystywany do wszystkich działań promocyjnych i informacyjnych Teatru Muzycznego w Gdyni.

II.  Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty, ogólnopolski i jest adresowany przede wszystkim do grafików, plastyków, w tym studentów i absolwentów uczelni artystycznych lub projektowych oraz osób i firm, zajmujących się projektowaniem reklamowym. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

2. Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo.

3. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa projekty.

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji Konkursowej.

5. Uczestnik deklaruje, że jest autorem projektu oraz że zgłaszane projekty nie naruszają praw osób trzecich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia praw autorskich osobistych lub majątkowych odpowiada Uczestnik.

6. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w punkcie III. niniejszego Regulaminu i w terminie, podanym w ww. punkcie.

III. Warunki zgłoszeń

1. Konkurs trwa od 10 października 2017 roku do 15 listopada 2017 roku (do godziny 23.59). Prace złożone po terminie nie będą uwzględniane.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania Konkursu, jeżeli Komisja Konkursowa nie wyłoni zwycięzcy. Decyzja ta będzie równoznaczna z rezygnacją przyznania nagrody. Organizator może zdecydować o przesunięciu terminu zgłaszania projektów konkursowych, w przypadku, gdy żaden ze zgłoszonych projektów nie będzie spełniać kryteriów określonych przez Regulamin.

3. Projekty należy dostarczać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio do siedziby Organizatora na nośniku CD lub DVD, w kopercie z dopiskiem ,,Projekt logo – jubileusz”

4. Zgłoszenie powinno zawierać: – dane kontaktowe Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu w treści wiadomości e-mail lub w opisie dostarczonego nośnika. – projekt logo Jubileuszu 60-lecia Teatru Muzycznego w Gdyni w formie pliku w wybranym formacie: .pdf, .png, .ai

5. W samym projekcie nie należy umieszczać imienia i nazwiska, inicjałów, pseudonimów ani innych danych pozwalających rozpoznać autora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty dostarczenia zgłoszenia.

7. Ogłoszenie Konkursu nastąpi 29 listopada 2017 roku na stronie internetowej Teatru: www.muzyczny.org

IV. Kryteria oceny projektów konkursowych

1.Projekt logo musi odpowiadać następującym kryteriom:

– nawiązywać do Jubileuszu 60-lecia Teatru Muzycznego w Gdyni oraz tradycji i wartości instytucji

– spełniać rolę informacyjną i promocyjną

– odpowiadać standardom współczesnej komunikacji wizualnej

– wyróżniać się wysokim poziomem wykonania, oryginalnością

– uwzględniać możliwość powielania w każdej formie

2. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu, w składzie:

– Dyrektor Teatru Muzycznego w Gdyni

– Zastępca Dyrektora Teatru Muzycznego w Gdyni – Kierownik Działu Artystycznego

– trzech przedstawicieli Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

– Grafik Teatru Muzycznego w Gdyni

3. Komisji zostaną przedstawione zakodowane prace, a konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości.

4. Komisja potwierdzi swój wybór protokołem.

V. Prawo własności i wykorzystywania

1. Uczestnik zgłaszając projekt wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska w ewentualnych publikacjach pokonkursowych.

2. Zwycięski projekt staje się własnością Organizatora. Zgłoszenie projektu do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do projektu na Organizatora, tj. do utrwalania, powielania, publicznego udostępniania, wystawiania, modyfikowania, wyświetlania i innych form eksploatacji.

3. Na prośbę Organizatora, autor zwycięskiej pracy jest zobowiązany do dostarczenia plików graficznych z projektem logo w jakości pozwalającej na wykorzystanie elektroniczne i poligraficzne, tj. plików wektorowych w formacie: .png, .ai w terminie 7 dni.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji najlepszych prac Uczestników na swojej stronie internetowej oraz za pomocą innych kanałów komunikacji.

VI. Nagrody

1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę w postaci zaproszenia dla dwóch osób na każdą premierę Teatru Muzycznego w roku jubileuszowym 2018.

2. Zwycięzca otrzyma nagrodę w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

3. W przypadku, gdy wygra projekt zrealizowany zespołowo, nagroda nie ulegnie zmianie.

4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na inną, ani wypłaty jej równowartości.

VII. Postanowienia końcowe

1. Autorzy prac wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestników.

3. Zgłoszenie projektu jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.

 

Logo Teatru Muzycznego w Gdyni 

do pobrania: https://www.dropbox.com/sh/wqd89nzwpnh4d4j/AABk24LMne4YWb1pMw0M9Zjja?dl=0