Regulamin kasy teatru

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE MUZYCZNYM W GDYNI

1. Rezerwacji indywidualnych można dokonywać osobiście w kasach Teatru oraz telefonicznie 58 7855900 lub 58 6616000, w wyznaczonych godzinach, najpóźniej na 7 dni przed planowanym spektaklem.

2. Rezerwacji grupowych prosimy dokonywać jedynie telefonicznie: 58 7855900, 58 6616000 lub osobiście w Kasach Teatru. Po zrobieniu rezerwacji, prosimy o złożenie pisemnego potwierdzenia, podpisanego przez osoby upoważnione i przesłanie faxem nie później niż w terminie 2 dni od daty złożenia rezerwacji. Grupy szkolne - na spektaklach przedpołudniowych co 16-te miejsce przeznaczone jest dla opiekuna, płatne 20 zł. Bilet dla dodatkowego opiekuna jest w cenie biletu szkolnego.

3. Nie przyjmujemy rezerwacji przesyłanych faksem ani nagranych na automatyczną sekretarkę telefoniczną.

4. Sprzedaż biletów online jest możliwa całodobowo na stronie bilety.muzyczny.org.

5. Rezerwację telefoniczną można dokonać podając pracownikowi Kasy imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego. Tym samym widzowie wyrażają zgodę na kontakt ze strony Teatru w celu skutecznej obsługi rezerwacji w przypadkach ewentualnych zmian w repertuarze itp.

6. Bardzo prosimy o przestrzeganie terminu odbioru biletów, uzgodnionego podczas dokonywania rezerwacji. Po jego upływie rezerwacje zostają automatycznie anulowane, a miejsca skierowane do ponownej sprzedaży.

7. Rezerwacje grupowe, które nie zostały zapłacone w terminie podanym przez pracownika Kasy, są automatycznie anulowane i skierowane do ponownej sprzedaży. W sytuacji odwołania rezerwacji grupowej, wymagane jest złożenie pisemnej, podpisanej przez osoby upoważnione rezygnacji i przesłanej faxem nr 58 7855839 lub mailem na adres bow@muzyczny.org

8. Do ostatniego dnia obowiązywania rezerwacji możliwe jest jej przedłużenie na czas wyznaczony przez pracownika Kasy, zależny od aktualnego stanu sprzedaży biletów na dany spektakl.

9. Do 7 dni przed datą spektaklu, w sytuacji dużej liczby wolnych miejsc, jest możliwa rezerwacja, która obowiązuje jedynie przez jeden dzień. W dniu spektaklu nie ma możliwości dokonywania rezerwacji. Kasy udzielają informacji o aktualnej i prognozowanej liczbie wolnych miejsc na spektakl.

10. Sprzedaż bezpośrednią biletów indywidualnych i grupowych prowadzą Kasy Teatru, czynne od wtorku do piątku w godz. 12.00 – do rozpoczęcia spektaklu, sobota – niedziela dwie godziny przed rozpoczęciem spektaklu, a na spektakle poranne w tygodniu i w weekendy – godzinę przed rozpoczęciem spektaklu. W miesiącach lipcu i sierpniu oraz w okresach świątecznych godziny pracy kas są zróżnicowane.

11. Płatności za zarezerwowane bilety prosimy dokonywać osobiście w Kasach Teatru gotówką lub kartą płatniczą/kredytową bądź przelewem na rachunek bankowy Teatru: Bank Handlowy o/Gdynia 41103015080000000801094104. W przypadku płatności przelewem podstawą do wydania biletów jest okazanie potwierdzenia przelewu (wydruku). Bez dowodu wpłaty bilety nie będą wydawane.

12. Bilety opłacone przelewem można odbierać w Kasie Głównej Teatru (Nowa Scena) od wtorku do piątku w godz. 12:00 - 17:00 oraz w dniu spektaklu.

13. Teatr nie odpowiada za ewentualne przerwy w obsłudze płatności kartą spowodowane przez operatora systemu.

14  Faktury VAT wystawiane są na życzenie klientów do 7 dni od daty zakupu na podstawie zwrotu paragonu fiskalnego. 

15. Teatr nie prowadzi wysyłki ani dostawy biletów.

16. Bilety indywidualne można zwracać najpóźniej na 3 dni przed datą rozpoczęcia spektaklu. Nie dotyczy biletów ze sprzedaży internetowej.

17. Bilety grupowe można zwracać najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia spektaklu.

18. Zwroty należności za bilety dokonywane są jedynie w miejscu ich zakupu, po okazaniu paragonu fiskalnego dołączanego do biletów przy sprzedaży, paragonu z terminala płatniczego (w przypadku płatności kartą) dołączanego do biletów, lub faktury vat. W przypadku braku paragonu Kasy Teatru mają prawo odmówić przyjęcia zwrotu biletów.

19. Zwrotów należności dokonanej przelewem dokonuje się wyłącznie przelewem. Zwrotów należności dokonanych kartą dokonuje się wyłącznie na rachunek karty.

20. Bilety uszkodzone bądź zniszczone nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

21. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub utratę biletów. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zakupu biletów, Teatr ma prawo odmówić wstępu na spektakl.

22. Teatr dopuszcza możliwość wprowadzenia innych zasad dotyczących zwrotów, w tym przyjmowania zwrotów wcześniej zakupionych biletów, w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołanej imprezy w przypadku:

- braku możliwości wykonania spektaklu z przyczyn niezależnych od Teatru (przerwa w zasilaniu energią elektryczną, choroba artysty, żałoba narodowa, różnego rodzaju kataklizmy itp.)

- braku możliwości wykonania spektaklu z przyczyn leżących po stronie Teatru (odwołanie spektaklu, zmiana tytułu, daty, godz. itp.)

 

INFORMACJE DLA WIDZÓW

1. Przy kontroli biletów wymagane jest okazanie dokumentu uprawniającego do korzystania z ulgi.

2. Bilety ulgowe przysługują:

  • dzieciom
  • młodzieży szkolnej
  • studentom do 26 roku życia
  • emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym.

3. Osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim przysłyguje bezpłatne wejście na spektakl (po wcześniejszym zgłoszeniu w Biurze Obsługi Widzów).

  • opiekunowi osoby niepełnosprawnej przysługuje bilet ulgowy.

4. Prosimy o przybycie do Teatru odpowiednio wcześniej. Ograniczona ilość miejsc parkingowych w okolicach Teatru i utrudnienia komunikacyjne mogą opóźnić przybycie widzów na spektakl.

5. Widzowie spóźnieni będą, w miarę możliwości, proszeni o zajęcie wolnych, skrajnych miejsc wskazanych przez Obsługę Widowni.W przypadku braku takich miejsc Obsługa Widowni ma prawo odmówić wejścia na widowniędo przerwy spektaktlu.

Z uwagi na specyfikę spektakli Sceny Kameralnej , widzowie spóźnieni nie bedą wpiszczani na widownie.6. Zajęcie miejsc wydrukowanych na bilecie będzie możliwe w trakcie przerwy, jeżeli została ona przewidziana w spektaklu.

6. Zajęcie miejsc wydrukowanych na bilecie będzie możliwe w trakcie przerwy, jeżeli została ona przewidziana w spektaklu.

7. Ze względu na rygorystyczne prawa autorskie na widowni istnieje absolutny zakaz używania telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i kamer.

8. Na terenie Teatru obowiązuje całkowity zakaz palenia. Podstawa: "Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych".

9 . Widzowie nie stosujący się do instrukcji pracowników Teatru, w przypadkach naruszenia regulaminu lub powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych widzów bądź zakłócających odbiór spektaklu innym, zostaną poproszeni o opuszczenie Teatru. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot ani wymiana biletów.

10. Zakup biletu oznacza akceptację przez klienta powyższego regulaminu we wszystkich jego aspektach.

11. Regulamin oraz taryfikator cen wprowadzone zostały wewnętrznym zarządzeniem Dyrektora Naczelnego Teatru Muzycznego z dnia 02.04.2013 roku.

  • Partnerzy

  • Partnerzy medialni